Skolledning

Viktigt med kompetent skolledning

För att elever ska kunna nå de uppsatta kunskapsmålen och få en trygg skolgång är det inte bara viktigt att de har kompetenta lärare som stöttar. Det är också av stor vikt att skolledningen gör ett bra jobb. Enligt forskare vid centrum för skolledarutveckling i Umeå så är det idag ett större fokus på att nå just kunskapsmål än att till exempel ge alla elever det stöd som de behöver. Detta är en förändring jämfört med 90-talet då man istället ofta talade om hur själva pedagogiken skulle gå till, hur man skulle ta hand om elever som har behov av särskilt stöd eller om friskolor skulle tillåtas eller inte. Idag är det ett stort fokus på svenska skolelevers resultat i jämförelse med andra länder och att eleverna får höga poäng på nationella prov. Forskarna Jonas Höög och Olof Johansson har nyligen kommit ut med en bok i detta ämne, och även om de går igenom hur svenska skolor ska lyckas nå kunskapsmålen så lägger de också stor vikt vid att eleverna ska nå olika sociala mål. Det kan handla om att eleverna får kunskap om demokratiska värderingar och jämställdhet, samt att de får ett ökat självförtroende.

 

Rektorns roll viktig
Enligt boken så är skolledningen avgörande för om eleverna når de höga målsättningarna både när det gäller sociala aspekter och kunskapsaspekter. Man har gått igenom ett flertal skolor i Sverige och bland de skolor som når både de sociala målen och kunskapsmålen så har merparten en stark, omtyckt och drivande skolledning. Något som verkar vara av särskilt stor vikt är förmågan till dialog och interaktion mellan lärare och rektor. En framgångsrik skola är en skola där rektorn diskuterar med övriga personalen och följer upp de diskussioner man har haft.Bra skolledning

 

Rektorn påverkar även hälsan hos lärarna
Rektorn och skolledningen är alltså viktiga för att eleverna ska nå de uppsatta målen. Rektorns ledarskapsförmåga smittar dock också av sig på lärarna. IFAU är institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk värdering och enligt deras rapport så påverkar rektorns ledarskap långtidssjukskrivningar bland lärare liksom elevernas studieresultat. Även personalomsättningen påverkas i hög utsträckning av rektors förmåga att leda. Ledarskapsutveckling är ett brett område som kräver en hel del kompetens i sig, och det finns flera sätt för organisationer att bättra på sitt ledarskap. Advantum kompetens är ett exempel på en organisation som tillhandahåller utbildningar inom ledarskap och pedagogik, något som kan vara ett viktigt steg på vägen för att få en bättre och mer kompetent skolledning.

 

Taggar: , , , , , , ,
yamidoo